Home Biznes Czym jest audyt RODO i kto może go wykonać
0

Czym jest audyt RODO i kto może go wykonać

Czym jest audyt RODO i kto może go wykonać
0

Audyt RODO ma na celu sprawdzenie stanu ochrony danych osobowych w instytucji bądź przedsiębiorstwie. Umożliwia także ocenę tego, w jakim stopniu są one przygotowane na zmiany wynikające z unijnych przepisów. Kto może dokonać takiego audytu?

Co to jest audyt RODO?

RODO jest aktem prawnym, który reguluje wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony. Oprócz RODO, obowiązującym aktem prawnym dotyczącym tego zakresu jest również Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Przepisy w niej zawarte uszczegóławiają i uzupełniają Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wszelkie podmioty gospodarcze, zarówno prywatne jak i publiczne, w swojej działalności wykorzystują dane osobowe osób fizycznych. W dużej mierze są one bowiem swego rodzaju aktywami, które pośredniczą w osiąganiu dochodów. W związku z tym, każdy taki podmiot posiada w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za odpowiednią administrację oraz ochronę przetwarzanych informacji. Proces ten dotyczy jednak nie tylko samych jednostek, ale także mechanizmów i systemów informatycznych. Wszystkie te elementy muszą podlegać odpowiednim przepisom prawnym.

Wejście w życie nowego rozporządzenia wprowadza dość duże zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach.  Audyt RODO pozwala na sprawdzenie, czy działalność spełnia aktualne wymogi prawne dotyczące kwestii administracji danymi. Pozwala na odpowiednie dopasowanie do nich procesów przetwarzania danych osobowych, co obejmuje takie obszary jak systemy informatyczne, procedury, praktyki zbierania danych, itd. W tym celu wykonanie dokładnego audytu wymaga wykonania szeregu działań, które należy podzielić na kilka etapów, takich jak:

  • zebranie odpowiednich informacji,
  • analiza zebranych informacji i ich agregacja w raporcie z audytu,
  • doradztwo w podejmowaniu decyzji co do wdrożenia ewentualnych rekomendacji.

Audyt RODO pozwala uzyskać odpowiedź na szereg istotnych pytań. Jakie zmiany należy zaimplementować w systemach informatycznych? Czy w naszej instytucji konieczne jest wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD)? Czy dotychczas funkcjonujące klauzule zgód wymagają zmian? Czy prowadzona dokumentacja związana z ochroną danych osobowych jest zgodna z RODO? To jednak tylko kilka kwestii, jakie powinny przejść weryfikację pod względem zgodności z nowymi przepisami. W istocie sprawy związane z zabezpieczeniem danych i właściwym ich przetwarzaniem dotyczą szerokiego zakresu działalności każdego przedsiębiorstwa.

Kto może wykonać audyt RODO?

Przepisy prawa nie regulują w żaden sposób kwestii związanych z przeprowadzaniem audytu bezpieczeństwa informacji dotyczących osób fizycznych w danym przedsiębiorstwie bądź instytucji. Żaden akt prawny nie wskazuje również konkretnych podmiotów, posiadających uprawnienia do jego wykonania. Mimo to, warto w tej kwestii skorzystać ze wsparcia osób, które posiadają odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje. Obecnie na rynku działa wiele podmiotów oferujących szeroki zakres usług obejmujący doradztwo i współpracę w zakresie ochrony danych osobowych, a nawet całkowity outsourcing niektórych elementów ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Rozważając skorzystanie z ich usług warto sprawdzić doświadczenie w zakresie ochrony danych – przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia (np. jak długo firma świadczy usługi w zakresie doradztwa w obszarze ochrony danych osobowych? jakich obsługuje klientów? jak dużym zapleczem kadrowym dysponuje?).

Głównym celem audytu RODO jest znalezienie ewentualnych luk w procesach gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w konkretnych przedsiębiorstwach i organizacjach, które mogą wskazywać na naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych personalnych.

Wówczas możliwe staje się podjęcie odpowiednich kroków, których celem jest przywrócenie stanu zgodności prowadzonych działań z wymogami prawnymi. W przypadku, kiedy nastąpi naruszenie ochrony danych osobowych, każde przedsiębiorstwo musi mieć świadomość, że może być pociągnięte do odpowiedzialności prawnej i finansowej. Warto zaznaczyć, iż wykwalifikowany audytor stanowi swego rodzaju zabezpieczenie podczas potencjalnej kontroli. Wskaże wachlarz zadań, które należy wykonać, aby dostosować procedury ochrony danych do obowiązujących przepisów.

Źródło: https://www.isecure.pl/