Home Biznes Na czym polega obsługa księgowa grup kapitałowych?
0

Na czym polega obsługa księgowa grup kapitałowych?

Na czym polega obsługa księgowa grup kapitałowych?
0

Grupy kapitałowe, ponieważ łączą samodzielne prawne podmioty gospodarcze (spółki kapitałowe), są bardzo wymagające pod względem obsługi księgowej. Ich księgowość jest z jednej strony rozbita na każdą spółkę, w której dokonuje się oddzielnych ewidencji i rozliczeń, a jednocześnie musi obejmować całościowo wszystkie podmioty – dla całej grupy sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe na koniec roku obrotowego traktujące grupę jako jednostkę. W tym wypadku niejednokrotnie proces księgowania wymaga szeregu procesów optymalizacyjnych zarówno w zakresie funkcjonowania działów finansowych, jak i sposobu rozliczania podatków. Ponadto grupa kapitałowa może być podatnikiem od osób prawnych, jeśli spełni szereg warunków, których znajomość i przestrzeganie ciąży na dziale księgowo-finansowym firmy.

Spójność systemu księgowości

Problemem, na który skarży się wiele grup kapitałowych jest brak spójności systemu księgowego. Jest on szczególnie dotkliwy w przypadku dużych złożonych grup kapitałowych, gdzie struktura jest wielopoziomowa, a poszczególne jednostki często prowadzą działalność poza granicami państwa i rozliczają się w różnych walutach. Każda spółka kapitałowa wchodząca w skład grupy posiada zazwyczaj odrębne systemy i politykę rachunkowości. Tymczasem w takiej grupie wszystkie systemy księgowe wymagają integracji i unifikacji procesów. Dla podmiotów tego rodzaju niezbędny jest wspólny elektroniczny obieg dokumentów, który pozwoli na stałą kontrolę dokumentacji pojawiającej się we wszystkich spółkach, a także umożliwi łatwy dostęp do informacji. Ważne, by ujednolicić proces ewidencji danych finansowych poprzez wdrożenie jednolitych, ukierunkowanych na zarządzanie biznesem zasad rachunkowych. Niemniej istotne jest wprowadzenie jednolitego planu kont. Wszystko to znacząco ułatwi przebieg procesu pozyskania danych do potrzeb raportowania statutowego i zarządczego na poziomie całej grupy. Warto wdrożyć także jednolity system księgowy.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Najbardziej charakterystycznym i najważniejszym elementem księgowości grupy kapitałowej jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Kształt tego dokumentu reguluje ustawa o rachunkowości. Jego elementy to skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, a także informacja dodatkowa, na którą składa się wprowadzenie i objaśnienia.

Rachunkowość – zmienność i wsparcie w biznesie

Warto podkreślić, że rachunkowość w grupach kapitałowych musi być elastyczna i zmieniać się wraz z rozwojem biznesu. Grupy zdobywają nowe rynki zbytu i przyłączają kolejne spółki, a ich powiększanie się powinno wiązać się z konsolidacją kolejnych procesów z zakresu księgowości, co ułatwi zarządzanie wszystkimi jednostkami oraz wesprze optymalizację finansową.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js