Home Prawo Czym jest intercyza? Małżeńskie ustroje majątkowe
0

Czym jest intercyza? Małżeńskie ustroje majątkowe

Czym jest intercyza? Małżeńskie ustroje majątkowe
0

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której małżonkowie zdecydowali się uregulować stosunki majątkowe jeszcze przed ślubem, poprzez zawarcie umowy – intercyzy. Choć intercyza najczęściej kojarzona jest z ustanowieniem rozdzielności majątkowej, może zupełnie inaczej określać ustrój majątkowy np. ograniczać lub rozszerzać ustawową wspólność majątkową. Również w trakcie trwania małżeństwa możliwe jest zawarcie intercyzy. Jakie są rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych? W jakiej formie powinna być zawarta intercyza? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

Intercyza jako umowa majątkowa

Intercyza jest umową, regulującą stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami. Może wyłączać, ograniczać lub rozszerzać ustawową wspólność majątkową, która powstaje w momencie wstąpienia w związek małżeński. Umowę mogą zawrzeć małżonkowie oraz narzeczeni (jeszcze przed ślubem). Należy wyjaśnić, że małżonkowie nie mogą samodzielnie sporządzić takiej umowy. Przepisy prawa wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Czynności notarialne może dokonywać wyłącznie notariusz. W celu zawarcia intercyzy należy więc udać się do kancelarii notarialnej. Potrzebne będą dowody osobiste, odpis skrócony aktu małżeństwa oraz uiszczenie stosownej opłaty.

Czy możliwe jest zawarcie intercyzy bez zgody współmałżonka? Umowa może być zawarta wyłącznie w przypadku, gdy obie strony wyrażą taką wolę. W przeciwnym razie notariusz będzie musiał zaniechać dokonania czynności notarialnej. W przypadku braku zgody co do stosunków majątkowych, możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej na drodze sądowej.

Niejednokrotnie wspominaliśmy, że intercyzę mogą zawrzeć nie tylko małżonkowie, ale również pary zamierzające wstąpić w związek małżeński. Co dzieje się w przypadku, gdy po podpisaniu intercyzy nie dochodzi do zawarcia małżeństwa? Intercyza może regulować stosunki majątkowe wyłącznie pomiędzy małżonkami. Jeśli więc pomimo podpisania intercyzy nie dojdzie do zawarcia związku małżeńskiego, umowa stanie się nieważna.

Ile kosztuje zawarcie intercyzy? Jak wskazuje na stronie notariusz Marta Kabat z Krakowa za dokonanie czynności notarialnej pobierane jest wynagrodzenie uzgodnione ze stronami umowy, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danych czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, a także inne opłaty np. podatek od czynności cywilnoprawnych.

Rodzaje majątkowych ustrojów małżeńskich

Jeśli małżonkowie nie zdecydują się na podpisanie intercyzy z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy nimi ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że współistnieją trzy osobne masy majątkowe: majątek wspólny małżonków i dwa odrębne majątki każdego z nich. Majątkiem wspólnym są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Są to m.in.:

 • pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków np.:

 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

Poprzez zawarcie intercyzy małżonkowie mogą:

 • ograniczyć wspólność majątkową: wyłączyć niektóre składniki z majątku wspólnego np. dodatkowe dochody osiągane na podstawie umowy o dzieło,
 • rozszerzyć wspólność majątkową: włączyć niektóre składniki do majątku wspólnego. Ograniczenia w tym zakresie wskazane zostały w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym np. nie można umową małżeńską rozszerzyć wspólności majątkowej na przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
 • ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków: w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js