Home Finanse Czym zajmuje się doradztwo podatkowe?
0

Czym zajmuje się doradztwo podatkowe?

Czym zajmuje się doradztwo podatkowe?
0

Doradztwo podatkowe, jak sama nazwa wskazuje, polega przede wszystkim na udzielaniu porad w zakresie szeroko pojętych praw oraz obowiązków wynikających z istniejącego w naszym kraju prawa podatkowego. Powyższa definicja doradztwa podatkowego jest stosunkowo ścisła, lecz niedostateczna, biorąc pod uwagę panujące obecnie przepisy prawne.

Doradztwo podatkowe to zawód, którego wykonywanie regulowane jest specjalnym aktem prawnym rangi ustawy. Czynności doradztwa podatkowego obejmują w pierwszej kolejności udzielania podatnikom, płatnikom oraz inkasentom, na ich zlecenie albo na ich rzecz, porad, opinii oraz wyjaśnień z zakresu ich obowiązków fiskalnych.

Do ich zadań zaliczyć także trzeba prowadzenie ksiąg podatkowych a także pozostałych ewidencji do celów podatkowych i udzielanie im pomocy w tym zakresie. Zajmują się oni ponadto sporządzaniem w ich imieniu zeznań oraz deklaracji fiskalnych. Powyższe prawa stosuje się adekwatnie do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe a także następców prawnych podatników, płatników albo inkasentów w rozumieniu przepisów obowiązującej ustawy.

Zawodowe wykonywanie powyższych czynności zagwarantowane jest jedynie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym. Podmiotami kompetentnymi do wykonywania powyższych czynności są osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci oraz radcowie prawni i biegli rewidenci. Aby być w zgodzie z prawdą, należy powiedzieć, że także osoby uprawnione zgodnie z odmiennymi przepisami do doradczego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać powyższe czynności, chociaż cokolwiek w węższym zakresie. Oprócz tego, podmiotami kompetentnymi do wykonywania czynności doradztwa podatkowego są zatwierdzone w ustawie osoby prawne. Jednakowoż wykonują one czynności doradztwa podatkowego poprzez najętych doradców podatkowych, radców prawnych albo biegłych rewidentów.

Żeby zostać doradcą podatkowym, należy spełnić szereg warunków. Po pierwsze, trzeba złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin na doradcę podatkowego. Doradca podatkowy w związku z wykonywaniem swojego zawodu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Prócz tego, doradca podatkowy jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakty oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Należy ponadto wiedzieć, że w postępowaniu przed organami administracji państwowej w sprawach obowiązków podatkowych pełnomocnikiem podatnika, płatnika, inkasenta i osób trzecich odpowiedzialnych za podatki może być także doradca podatkowy. Taki doradca uprawniony jest również do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach odnoszących się do obowiązków podatkowych.

Jak widać, ustawodawca w trosce o bezpieczeństwo podatników zadbał o to, ażeby wyjątkowo ważkie kwestie wywiązywania się z obowiązków podatkowych powierzać określonej grupie specjalistów, ponieważ nie jest to zawód łatwy do wykonywania.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js