Home Prawo Jak unieważnić akt notarialny?
0

Jak unieważnić akt notarialny?

Jak unieważnić akt notarialny?
0

Akt notarialny stanowi szczególny przykład dokumentu urzędowego i jest poświadczeniem dokonania czynności prawnej, dla której ustawa przewiduje jej dokonanie w formie aktu notarialnego. Najczęściej dotyczy to zakupu nieruchomości, ale również sporządzenia statutu spółki akcyjnej czy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt notarialny  jest sporządzany przez notariusza i jako taki nie podlega anulowaniu, jednak w określonych sytuacjach można wystąpić do sądu z powództwem o jego unieważnienie.

Jak wygląda prawidłowo sporządzony akt notarialny

Zgodnie z artykułem 92 Ustawy Prawo o notariacie, prawidłowo sporządzony akt notarialny powinien zawierać kilka podstawowych elementów, m.in. datę sporządzenia dokumentu, imię i nazwisko oraz siedzibę kancelarii notarialnej, dokładne dane osobowe stron czynności prawnej oraz wszystkich osób obecnych przy sporządzaniu aktu notarialnego, oświadczenia stron, stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany oraz podpisy osób biorących udział w akcie i podpis notariusza.

Wymogi formalne dotyczące sporządzania aktu notarialnego wymagają także tego, by w przypadku uczestnictwa w akcie osoby, która nie umie lub nie jest w stanie samodzielnie się podpisać, w akcie znalazła się stosowna adnotacja, wraz z dokładnym opisaniem powodu braku podpisu.

Powody unieważnienia aktu notarialnego

Unieważnienie aktu notarialnego jest możliwe, jeśli z jakiegoś powodu nie zostały spełnione opisane w umowie wymogi formalne. Oznacza to, że jeżeli w sporządzonym akcie notarialnym brakuje, któregoś ze wskazanych wyżej elementów, sąd może orzec brak zachowania formy aktu notarialnego i uznać go za nieważny.

Jak tłumaczy nasz rozmówca z Kancelarii Prawniczej Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A.Według postanowień Kodeksu Cywilnego, akt notarialny może być unieważniony także w oparciu o zaistniałe wady oświadczenia woli. Do takich wad można zaliczyć m.in. pozorność oświadczenia woli, tzn. złożenie oświadczenia, którego celem jest ukrycie innej czynności prawnej, brak pełnej świadomości lub swobody podejmowania decyzji, co dotyczy w szczególności osób niepoczytalnych i cierpiących na różnego typu zaburzenia psychiczne, podstęp mający na celu wprowadzenie w błąd drugiej strony czy wymuszenie oświadczenia woli.

Wszystkie wskazane wyżej okoliczności mogą być powodem wniesienia do sądu pozwu o unieważnienie aktu notarialnego.

Treść pozwu o unieważnienie aktu notarialnego

Treść pozwu o unieważnienie aktu notarialnego powinna zawierać dokładne przedstawienie dowodów świadczących o zaistnieniu okoliczności uzasadniających unieważnienie aktu. Żeby mieć pewność, że wskazane przyczyny będą wystarczające do dokonania unieważnienia podpisanego aktu, warto jest skonsultować sprawę z prawnikiem.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js