Home Finanse Pozwolenia na budowę studni głębinowej

Pozwolenia na budowę studni głębinowej

Pozwolenia na budowę studni głębinowej
0

Do korzystania z wód podziemnych znajdujących się w gruncie konieczna jest studnia głębinowa. Aby przystąpić do jej budowy trzeba spełnić warunki określone w prawie wodnym, geologicznym i górniczym. Sprawdźcie jakie pozwolenia potrzebne są, aby legalnie postawić tego typu studnię.

Co wymaga uzyskania pozwoleń

Jak mówi art. 36 prawa wodnego, właściciel gruntu ma prawo do korzystania z wód, które stanowią jego własność, w tym z wody podziemnej znajdującej się w należącym do niego gruncie, o ile służyć ma ona zaspokajaniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego. Jednak, aby można było wykonać urządzenia wodne, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W niektórych przypadkach nie jest ono jednak niezbędne.

-O pozwolenie wodnoprawne nie trzeba się starać, jeśli wykonywana studnia ma maksymalnie 30 metrów głębokości, a pobór wody nie będzie przekraczać 5 m3 na dobę. Studnia, której głębokość przekracza 30 metrów podlega prawu górniczemu i geologicznemu i, by ją legalnie wykonać, trzeba spełnić określone warunki – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący przedsiębiorstwo GRESAN.

Warto pamiętać, że niezależnie od głębokości studni, wykonywane roboty budowlane należy zgłosić do starosty lub prezydenta miasta, określając rodzaj, zakres oraz sposób ich wykonywania, a także termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba załączyć szkice lub rysunki.

Prawny punkt widzenia

Techniczne warunki wykonywania studni głębinowych określone są w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przepisach tych widnieje m.in. zapis, że odległość studni od granicy działki powinna wynosić 5 m, od osi rowu przydrożnego 7,5 m, a od zbiorników do gromadzenia nieczystości 15 m.

Trzeba wiedzieć, że wywiercenie otworu i wykopanie studni nie wymaga uzyskania zgody. Pozwolenia konieczne są w przypadku wyprowadzania elementów studni ponad powierzchnię terenu oraz wykonywania jej obudowy. Aby uzyskać taką zgodę wystarczy zgłosić zamiar budowy w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej. W tym przypadku dołączyć należy rysunki usytuowania studni oraz oświadczenie do dysponowania nieruchomością. Budowę rozpocząć można, jeśli w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia właściwy organ nie wyrazi sprzeciwu. Musi ona ruszyć w przeciągu 2 lat od chwili wydania zgody – po tym czasie traci ona ważność.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js